Beoordelingscriteria Kinderprojecten

Uitgangspunten Join!forkids

 • Join!forkids ondersteunt maximaal 15 kinderprojecten.
 • Join!forkids steunt kleinschalige particuliere initiatieven in de startfase (circa 2-5 jaar).
 • Een kinderproject ontvangt voor een nader te bepalen termijn ondersteuning van Join!forkids.
 • Join!forkids draagt substantieel bij aan een kinderproject.
 • Join!forkids besteedt van iedere donatie 15% ten behoeve van de continuïteit en de kwaliteit van haar eigen organisatie.

Voorwaarden Join!forkids

 1. Het kinderproject overlegt jaarlijks een accountantsverklaring wanneer de baten groter of gelijk zijn aan € 150.000. Bij minder dan € 150.000 kan volstaan worden met een beoordelingsverklaring van een accountant.
 2. De jaarverslaggeving is openbaar en binnen negen maanden na afloop van het boekjaar beschikbaar.
 3. Het kinderproject stelt Join!forkids op de hoogte van bestuurswisselingen.
 4. Het kinderproject heeft een inspanningsverplichting om zelf aan fondsenwerving te doen.
 5. Na positieve beoordeling plaatst het kinderproject het Join!forkids keurmerk JOINED! op haar eigen website.
 6. Het kinderproject is verantwoordelijk voor het aanleveren van actuele informatie over acties, evenementen, producten en andere bijzonderheden ten behoeve van de website van Join!forkids.
 7. Het kinderproject levert binnen de door Join!forkids gestelde tijd tekst aan voor de communicatie-uitingen van Join!forkids
 8. Het kinderproject levert folders, foto’s, cd’s en filmmateriaal aan dat Join!forkids vrijelijk kan gebruiken voor haar eigen uitingen.
 9. Wanneer Join!forkids een evenement organiseert of een presentatie verzorgt, is het kinderproject verplicht daarvoor een vertegenwoordiger te leveren.
 10. De initiatiefnemers hebben geen bezwaar tegen het gebruik door Join!forkids van fotomateriaal van henzelf en de kinderen voor promotionele doeleinden.
 11. De initiatiefnemers voeren minimaal 1x per kwartaal via skype of via de telefoon een persoonlijk gesprek met Join!forkids waarin de plannen, voortgang, successen, teleurstellingen en behoeften worden besproken.
 12. De initiatiefnemers hebben geen bezwaar tegen bezoek van vertegenwoordigers van  Join!forkids.

Toetsingscriteria gedachtengoed Join!forkids

 1. Join!forkids onderschrijft de verklaring van de rechten van het kind, opgesteld door de VN.
 2. Join!forkids ondersteunt geen projecten opgezet vanuit een religieuze of levensbeschouwelijke doelstelling.

Inhoudelijke criteria

 1. Join!forkids ondersteunt particuliere projecten, die gericht zijn op de educatie en ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar.
 2. De projectactiviteiten hebben als doel de educatie en de ontwikkeling van het kind te bevorderen.
 3. De initiatiefnemers(s) bezit(ten) de Nederlandse nationaliteit.
 4. De projectleiding is in handen van de initiatiefnemer(s) die fulltime bij het project wo(o)n(t)en.
 5. De vertegenwoordiging van het kinderproject in Nederland is een vrijwilligersorganisatie.
 6. Ten behoeve van het kinderproject wordt alleen door de lokale bevolking (b.v. als docent op de school van het project) en door de initiatiefnemer(s)/Nederlandse projectdirecteur een lokaal inkomen verdiend.
 7. Het kinderproject besteedt de donaties van Join!forkids aan het doel waarvoor het gegeven is.
 8. Join!forkids ontvangt van het kinderproject na iedere donatie boven de € 500 een bestedingsverklaring.

Wettelijke criteria

 1. Het kinderproject heeft een bestuur in Nederland bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris: een achterban, is volgens de Nederlandse belastingdienst een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en voldoet aan de voor een ANBI gestelde regelgeving en eisen.
 2. De Stichting die het kinderproject in Nederland uitvoert is een Stichting volgens het Nederlands Recht.
 3. Het kinderproject voldoet aan de wettelijke eisen van het land van vestiging.

Continuïteitscriteria

 1. Het kinderproject heeft een bestuur in Nederland bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris: een achterban, is volgens de Nederlandse belastingdienst een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en voldoet aan de voor een ANBI gestelde regelgeving en eisen.
 2. Het kinderproject heeft een doelstelling en plan dat in uitvoering genomen is t.b.v. inbedding in de lokale gemeenschap.

Overig

 1. Het kinderproject onderschrijft het gedachtegoed van Join!forkids en om in aanmerking te komen voor donaties van Join!forkids dient het kinderproject in ieder geval te voldoen aan alle inhoudelijke en wettelijke criteria.
 2. Join!forkids bepaalt per wanneer een kinderproject aan alle toetsingscriteria dient te voldoen.
 3. Door het kinderproject aangegane verplichtingen komen niet ten laste van Join!forkids.

Download deze criteria als PDF.

Beoordelingscriteria Screening aanvragen